Skillnader i Bröstcancervården!

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancer. Varje år drabbas 8 400 kvinnor och 1 500 avlider. Det betyder att var nion­ de kvinna i Sverige insjuknar (1) och antalet fall stiger med nästan 2 procent per år. Avgörande för att kvinnor med bröstcan­ cer ska överleva är tidig upptäckt, korrekt diagnos, tidig opera­ tion samt adekvat behandling efter operationen.

Inom svensk bröstcancervård finns områden där vården inte når upp till de uppsatta målen och där skillnaden mellan olika landsting och regioner är oförklarligt stor. Det gäller väntetider, bröstbevarande kirurgi, strålning vid spridning till lymfkörtlar­ na, cytostatikabehandling och hormonell behandling samt för­ skrivning av nya, effektiva läkemedel vid viss typ av bröstcancer.

Målen för bröstcancervården är i huvudsak satta av European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), en europeisk sammanslutning av bröstcancerspecialister.

Siffrorna i denna rapport är hämtade från Bröstcancerregistrets årsrapport 2014 med publicering i oktober 2015.

Rapporten som refereras ovan är framtagen av, BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och finns i sin helhet på länken ovan.

 

Publicerat 2015-11-05, Redaktionen