Rekommenderade läkemedel

I varje region finns en läkemedelskommitté, vars främsta uppgift är att bidra till bästa möjliga användning av läkemedel. Bland annat tar de fram en så kallad rek-lista över läkemedel som rekommenderas för att de är effektiva, säkra och prisvärda. Läkare och sjuksköterskor rekommenderas att välja från rek-listan när de ska skriva ut läkemedel för behandling av de vanligaste sjukdomarna.

Listorna ser något olika ut i olika regioner. I några regioner finns även en version av rek-listan för allmänheten. Den bidrar till ökad kunskap om läkemedel och att du som patient kan bli mer delaktig i läkemedelsbehandlingen.

Stöd vid förskrivning

I Sverige finns det idag drygt 7000 olika läkemedel. En del av dem innehåller samma verksamma ämne, men säljs av olika företag och har därför olika namn. Flera läkemedel finns i olika former – till exempel som tabletter, stolpiller, salvor eller injektioner.

Alla som skriver ut läkemedel behöver därför göra ett urval bland de läkemedel som finns. Det kan vara svårt att hålla sig välinformerad om alla dessa preparat.

När läkemedel är ett alternativ vid behandling av en sjukdom kan rek-listan vara ett bra stöd för den som ska välja och skriva ut läkemedel. Rek-listorna kan ses som en slags konsumentvägledning – “Bäst i test”.

Hur väljs läkemedlen ut?

Urvalet av vilka läkemedel som finns med på de olika rek-listorna görs efter speciella krav och med hänsyn till nationella rekommendationer.

I varje regions läkemedelskommitté finns expertgrupper inom olika områden, till exempel en grupp för val av läkemedel vid infektionssjukdomar, en annan för läkemedel vid hudsjukdomar och en tredje för läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar. I expertgrupperna deltar oberoende experter som valts ut för att värdera, granska och bedöma olika läkemedel. I grupperna brukar det ingå sjukhusläkare, sjuksköterskor, allmänläkare och apotekare.

Varför behövs expertgrupperna?

När nya läkemedel godkänns för användning i Sverige kommer en stor del av informationen om läkemedlen från läkemedelsindustrin, både direkt och indirekt. Det företag som har tillverkat ett läkemedel har kunskaper om det och har testat det på olika sätt. Men en stor del av pressmeddelanden och annan information ingår i företagens marknadsföring – reklam. Det är svårt att granska sådan information kritiskt – både för dem som arbetar inom sjukvården och för dig som använder läkemedel.

Expertgrupperna har en annan överblick och kan lättare värdera informationen från företagen. Expertgrupperna har också helt andra möjligheter att göra jämförelser med andra läkemedel och andra behandlingsalternativ.

Hur jobbar expertgrupperna?

Expertgrupperna granskar vetenskaplig litteratur. De tar också fram undersökningar som visar vilken verkan ett läkemedel har jämfört med om du inte behandlas med läkemedel alls, eller jämfört med andra läkemedel.

Expertgrupperna tar fram information om vilka läkemedel som skrivs ut och hur de används genom vetenskaplig litteratur och sökningar i olika medicinska databaser.

Läkemedlen som väljs ut att rekommenderas ska ha så god effekt som möjligt, med så få biverkningar som möjligt. Hänsyn tas till den information som finns om biverkningar och säkerhet samt uppgift om hur länge ett läkemedel har varit godkänt. Detta eftersom ju längre ett läkemedel har använts desto mer tillförlitlig blir informationen om dess säkerhet.

Expertgrupperna granskar även undersökningar som visar om läkemedlet är prisvärt, så kallade hälsoekonomiska undersökningar. Å ena sidan kan ett dyrt läkemedel visa sig vara mer effektivt än ett annat billigare. Då kan det vara värt att rekommendera detta läkemedel och ta med det på listan. Å andra sidan är ofta äldre läkemedel billigare och lika, eller till och med ännu effektivare än nya, och då rekommenderas dessa eftersom de är särskilt prisvärda.

När expertgrupperna väljer ut vilka läkemedel som ska rekommenderas tar de också hänsyn till i vilka former läkemedlet finns. Det är bra om ett och samma läkemedel finns i flera former, till exempel i flytande form eller som tabletter.

Expertgrupperna gör också en bedömning om hur säkra leveranserna är – från tillverkarna till apoteken.

Experterna väger i sina beslut även in de bedömningar av ett läkemedels nytta som görs av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är en myndighet vars främsta uppgift är att besluta om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna, det vill säga att du som kund oftast bara behöver betala en del av den totala kostnaden.

Läs mer om läkemedelsförmåner och högkostnadsskydd.

Läkemedelskommittéerna på Internet

Det finns drygt 20 Läkemedelskommittéer i landet. Nästan alla kommittéer har webbplatser med information om nya och gamla läkemedel. De flesta har också publicerat sin rek-lista. Informationen är i första hand riktad till de personer som skriver ut läkemedel, till exempel läkare och sjuksköterskor, men flera läkemedelskommittéer har även särskild information som är riktad till allmänheten.

Läkemedelskommittén i

Blekinge
Dalarna
Gotland 
Gävleborg 
Halland 
Jämtland Härjedalen 
Jönköping 
Kalmar 
Kronoberg 
Norrbotten 
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland 
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Ordnat införande av nya läkemedel

Vissa nya läkemedel innebär att sjukdomar kan behandlas på ett nytt sätt. För dig som har en sjukdom kan ett nytt läkemedel vara en viktig möjlighet. När du är sjuk ska du inte behöva vänta på att få tillgång till viktiga nya läkemedel. Men nya läkemedel kan vara en utmaning för vården. Det kan innebära höga kostnader, behov av omorganisation av vården eller svåra prioriteringar. Det är också viktigt att veta om ett nytt läkemedel verkligen tillför något jämfört med den behandling som redan finns.

För att användningen av nya läkemedel ska vara jämlik, snabb och ändamålsenlig i hela landet, oavsett i vilken region du bor, samverkar regionerna genom så kallat nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Ordnat införande innebär att regionerna tar fram fakta om ett kommande läkemedel. Det görs också en hälsoekonomisk värdering, vilket innebär att värdera nyttan av behandlingen i förhållande till kostnaden. Detta arbete påbörjas innan läkemedlet finns till försäljning. När sedan läkemedlet finns på marknaden, ges en rekommendation till alla regioner om hur det ska användas. Därefter görs en uppföljning för att lära mer om läkemedlets effekt och säkerhet och om det används på rätt sätt.

Många läkemedel som omfattas av ordnat införande används på sjukhus och skrivs inte ut på recept.

Läs mer om ordnat införande av nya läkemedel.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden