Personlig assistans

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att ett mindre antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att andas, tvätta dig, äta, klä dig och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra.

Behöver du hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Du bestämmer själv hur stödet ser ut

Assistansen ska vara utformad efter dig och det du behöver. Du ska själv får välja vem som ska vara din assistent och hur stödet ska se ut, så långt som det är möjligt.

Vem ska jag kontakta?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan.

Ansök till kommunen

Du ansöker hos kommunen om du eller ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan. Kommunen ska erbjuda personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kontakta en LSS-handläggare eller biståndshandläggare i din kommun för att få veta mer.

Ansök till Försäkringskassan

Om du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan ska du ansöka hos Försäkringskassan. Då kan du få assistansersättning från Försäkringskassan. Det står i en lag som heter socialförsäkringsbalken.

Kommunen kan också själv anmäla till Försäkringskassan om någon har behov av assistansersättning i mer än 20 timmar i veckan.

Assistansersättningen är de pengar som ska betala lönen för en personlig assistent. Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv.

Ansök innan du har fyllt 65 år

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år.

Har du fått assistans får du behålla den även efter att du fyll 65 år om du inte bor i en gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande.

Du som är över 65 år och inte har rätt till personlig assistans kan i stället få stöd genom äldreomsorgen i din kommun.

Hur görs bedömningen?

När du har ansökt om personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om du har rätt till assistansen. Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

Om utredningen visar att du har rätt till det undersöker handläggaren hur många timmar du eller barnet behöver hjälp med de grundläggande behoven. Du får berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Som stöd behöver handläggaren också intyg från till exempel din läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan överklaga om du inte är nöjd med ett beslut från kommunen eller Försäkringskassan rörande personlig assistans.

Du börjar med att begära att beslutet ska omprövas av den myndighet som fattade beslutet, antingen kommunen eller Försäkringskassan. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt. Handläggaren kan hjälpa dig att formulera överklagan. Din överklagan måste vara inskickad senast tre veckor efter att du har fått beslutet.

Om kommunen eller Försäkringskassan inte ändrar sitt beslut skickar de din överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som är en domstol.

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut om personlig assistans.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden