Lex Sarah

Lex Sarah-anmälan

Personalen måste anmäla missförhållanden

Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Bestämmelsen gäller också för den personal som arbetar vid Statens institutionsstyrelse (SiS) med att vårda barn och ungdomar av sociala skäl samt vuxna missbrukare.

Skyldigheten att rapportera gäller all personal som sköter om gamla på äldreboenden eller i hemmet, ger stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de barn och ungdomar som tvångsvårdas av SiS.

Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar i offentlig verksamhet, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av en kommun. Skyldigheten att rapportera har personalen inte enbart om man uppdagat ett missförhållande utan också om personalen misstänker att en insats kan bli fel utförd.

Namnet lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 i massmedier avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna. Detta ledde till att bestämmelserna om att anmäla sådana förhållanden infördes i socialtjänstlagen.

Olika typer av övergrepp

Övergrepp kan vara om personalen använder hårda tag eller hotar och skrämmer äldre, personer med funktionsnedsättningar eller personer som tvångvårdas av SiS. Det kan handla om

  • fysiska övergrepp som till exempel slag, nypningar eller skakningar
  • psykiska övergrepp som till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar
  • sexuella övergrepp som till exempel antydningar av olika slag
  • ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning.

Övergrepp kan också begås av någon annan boende, på till exempel ett äldreboende. 

Andra brister och missförhållanden

Andra brister kan gälla att man inte får tillräckligt att äta och dricka eller inte får tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan även handla om att man till exempel får för lite tillsyn.

Också respektlöst bemötande, där personalen inte bemöter äldre, personer med funktionsnedsättningar eller tvångsvårdade med respekt för självbestämmande, trygghet och värdighet, ska rapporteras enligt lex Sarah.

I vissa fall kan ett antal dåliga arbetsrutiner sammantagna vara tillräckligt för att rapportera enligt lex Sarah, även om inte bristerna var för sig är det. Det kan till exempel handla om brister i planeringen av arbetstider så att det inte finns tillräckligt med personal på en avdelning hela dygnet.

All personal är skyldig att rapportera

Alla som arbetar med service och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller såväl kommunanställda som praktikanter, inhyrd personal och personer som jobbar på uppdrag av annan med att ta hand om äldre, personer med funktionsnedsättningar eller tvångsvårdade. Även frivilligarbetare har möjlighet att rapportera missförhållanden, men de är inte skyldiga att göra det.

Misstanke om brister räcker för att rapportera

Det räcker att någon bland personalen misstänker att det finns allvarliga brister eller att det sker övergrepp mot äldre eller mot personer med funktionsnedsättning för att det ska rapporteras.

Skyldigheten att rapportera gäller inte enbart den som arbetar inom socialtjänsten utan också tjänstemän som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen.

Rutiner för rapportering

Oavsett om äldreomsorgen bedrivs i kommunens regi eller av ett privat företag ska det finnas rutiner för hur en rapportering enligt lex Sarah ska gå till.

Rapporteringen ska göras till berörd nämnd som vanligtvis är en socialnämnd. I privata verksamheter ska rapporteringen göras till ledningen som i sin tur ska rapportera vidare till socialnämnden. För verksamhet som bedrivs av SiS ska rapporteringen även där göras till ledningen.

Det ska finnas skriftliga instruktioner som visar vem som tar emot en rapport, hur den registreras och vem som ansvarar för att utreda missförhållandena. Det är den som ansvarar för verksamheten, till exempel en socialnämnd, som är skyldig att så fort som möjligt rätta till eller förhindra missförhållanden.

Den som enligt lagen ska ta emot rapporten ska också informera personalen om skyldigheten att rapportera missförhållanden eller sådana som kan uppstå.

Dokumentation och utredning

När ett missförhållande eller övergrepp har rapporterats ska det så fort som möjligt dokumenteras och utredas. Sedan ska ett missförhållande snabbt rättas till eller tas bort.

Kommunen bör också regelbundet göra sammanställningar över de rapporter som har gjorts. Syftet är att förebygga att det händer igen. Utredningen och dokumentationen ska sparas i minst fem år.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för att ett allvarligt missförhållande kan uppstå ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som övervakar kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om missförhållandet avhjälpts eller risken tagits bort. Vid en anmälan ska den utredning som gjorts om det som hänt bifogas anmälan.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg kan göras av

  • socialnämnden
  • den som bedriver verksamheten i privat regi
  • ledningen för Statens institutionsstyrelse.

Den som bedriver verksamheten i privat regi ska informera socialnämnden om anmälan.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden