Läkemedel gratis för barn upp till 18 år

Riksdagen har per den 9:e december fattat beslut om att från den 1 januari 2016 så blir läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn upp till 18 år.

Syftet är att ”möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper”.

Reformen omfattar även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (s.k. papperslösa).

Mer information från betänkandet här:

Regeringen föreslår att läkemedel och andra förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år. Den nuvarande kostnadsreduceringen för barn ska tas bort.

Motsvarande kostnadsfrihet bör också gälla barn som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Regeringen föreslår vidare att förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna under förutsättning att en förmånsberättigad behöver dem på grund av sjukdom och att de förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialstyrelsen har förklarat har behörighet till sådan förskrivning. Det ska förtydligas att sådana förbrukningsartiklar även är kostnadsfria för förmånsberättigade personer som vid inköpstillfället har fyllt 18 år.

De föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Lagförslagen återfinns i bilaga 4.

Regeringens utgångspunkt för reformen är att den ska möjliggöra en vård på lika villkor oavsett barnfamiljers ekonomi och därigenom utjämna hälsoskillnader mellan barn och unga.

//Redaktionen, 2015-12-30