Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Vård vid allvarlig psykisk störning

Nödvändigt med tvångsvård i vissa fall

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar, eller är farlig för andra människor. Då kan man behöva vård dygnet runt på ett sjukhus, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.

Ibland kan man få vården inom det som kallas öppen psykiatri.

Om det är nödvändigt kan även barn och ungdomar vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Tvångsvård är noga reglerat i lag

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande.

Därför är tvångsvård noga reglerat i lagen om psykiatrisk tvångsvård och andra författningar.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk.

Läkare skriver vårdintyg

När man har en allvarlig psykisk störning och inte går med på frivillig vård måste man bli undersökt av en läkare som kan utfärda ett vårdintyg. Läkaren får bara utfärda vårdintyg om villkoren i lagen om psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda.

Ibland kan undersökningen inte göras på grund av att man vägrar eller är våldsam. Då har läkaren möjlighet att tillkalla hjälp från polisen, som till exempel kan ta sig in i bostaden eller hämta till läkarundersökningen.

Om det ändå inte går att genomföra undersökningen får läkaren skriva ner sina iakttagelser och ta med vad närstående och andra i omgivningen berättar.

I ett vårdintyg beskriver läkaren vilka skäl det finns för tvångsvård. Tvångsvård får bara ges om patienten är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård. Dessutom måste det vara så att patienten själv motsätter sig vård. Syftet med tvångsvården är att patienten ska bli så frisk att hen frivilligt kan ta emot den vård hen behöver.

Om man går med på att själv ta sig till ett sjukhus eller en vårdinrättning som är behörig att bedriva tvångsvård, kan närstående eller personal följa med som ledsagare.

Om man vägrar blir det polisens uppgift att se till att man transporteras till sjukvårdsinrättningen och tas om hand av vårdpersonalen där.

Chefsöverläkaren fattar beslut om tvångsvård

När man kommer till sjukhuset eller vårdinrättningen blir man undersökt på nytt. Sedan ska chefsöverläkaren inom ett dygn besluta om man ska tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård eller inte. Chefsöverläkarens beslut ska grunda sig på undersökningen och vårdintyget. Det får inte vara samma läkare som har skrivit vårdintyget som fattar beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård.

Tvångsvården får aldrig pågå längre än nödvändigt. Därför ska chefsöverläkaren löpande pröva om det finns skäl för att inte längre vara tvångsvårdad. Om läkaren kommer fram till att sluten psykiatrisk tvångsvård inte längre behövs kan man i stället vårdas inom frivillig psykiatrisk vård eller skrivas ut.

Vid öppen psykiatrisk tvångsvård kan man ha kontakt med den öppna psykiatrin, men man vårdas fortfarande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och det är chefsöverläkaren som är ansvarig för vården.

Vårdplan beskriver den vård man ska få

En vårdplan ska upprättas så snart som möjligt efter beslutet om tvångsvård. I vårdplanen ska det stå i stora drag vad vården ska innehålla, både på kort och längre sikt.

Patienten ska helst själv vara med i vårdplaneringen, men om det inte går ska orsaken finnas med i planen. Närstående kan vara med i vårdplaneringen om patienten samtycker till det och chefsöverläkaren inte tycker det är olämpligt.

Frågor om behandlingen till exempel medicinering avgörs ytterst av chefsöverläkaren. Patientens önskemål ska så långt som det är möjligt beaktas.

Det är viktigt att vården tar hänsyn till patientens egna upplevelser av behandlingen och använder så lite tvång som möjligt.

Vissa tvångsåtgärder

Det kan bli nödvändigt att man hålls fastspänd eller avskild från andra patienter en kortare tid. Om det pågår länge måste vårdpersonalen rapportera det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Personalen ska även rapportera om man har fått läkemedel mot sin vilja.

När man vårdas med tvång inom den slutna psykiatriska vården får man inte röra sig fritt utan begränsningar på sjukhuset. Man kan bli kroppsvisiterad och får inte ha eller ta narkotika, alkohol eller annat som motverkar vårdens syfte.

Chefsöverläkaren kan besluta att brev och paket ska granskas så att de inte innehåller till exempel narkotika. Man får inte heller ha föremål som man kan skada sig själv eller andra med.

Chefsöverläkaren kan ge tillstånd till permission från sjukhuset. Permission innebär att man får vistas utanför sjukhuset på egen hand en viss tid utan att tvångsvården avbryts.

Det kan vara ett led i vårdplanen som syftar till att man inte längre ska behöva tvångsvård, eller att man efter en tid kan gå över till öppen psykiatrisk tvångsvård.

Förvaltningsrätten kan förlänga tvångsvården

Om chefsöverläkaren anser att tvångsvården måste fortsätta längre tid än fyra veckor ska det prövas av förvaltningsrätten. Då har man som patient rätt till ett offentligt biträde. Det är en jurist eller annan lämplig person som kan vara ett stöd i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten kan besluta om fortsatt vård under högst fyra månader. Därefter kan förvaltningsrätten göra en ny prövning och ge chefsöverläkaren rätt att fortsätta tvångsvården med högst sex månader åt gången. Tvångsvården kan pågå under flera år, men det är ovanligt.

Om man vårdas frivilligt inom den slutna psykiatrin men chefsöverläkaren anser att man har försämrats så att tvångsvård blivit nödvändig, måste en annan läkare skriva vårdintyg. Först då kan chefsöverläkaren besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård. Dagen efter att man har tagits in för tvångsvård ska förvaltningsrätten få beslutet för prövning.

Rätt till stödperson

Som patient har man rätt till en stödperson och att få information om den möjligheten.

Man kan få en stödperson utsedd även om man inte har begärt det. Det är patientnämnden i regionen som utser stödpersoner.

Man har rätt att vägra ha en stödperson.

Närstående har stor betydelse

Närstående kan vara mycket viktiga för den som har en allvarlig psykisk störning och som kanske är förvirrad och riskerar att skada sig själv. En närstående kan till exempel ta kontakt med en läkare för att den som är sjuk ska få en bedömning av om det behövs ett vårdintyg.

Dessutom är någon närstående ofta delaktig i beslut om vården eftersom det står i lagen att vårdplanen bör upprättas i samråd med närstående.

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om psykiatrisk tvångsvård.

Andra orsaker till tvångsvård

Rättspsykiatrisk vård

Om man har begått ett brott kan man dömas till rättspsykiatrisk vård om rätten bedömt att man led av en allvarlig psykisk störning när man begick brottet.

I vissa fall kan psykiskt sjuka dömas till rättspsykiatrisk vård istället för kriminalvård, det vill säga fängelse. Det gäller om man har begått ett allvarligt brott och har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att man lider av en allvarlig psykisk störning.

I praktiken liknar den rättspsykiatriska vården sluten psykiatrisk tvångsvård, men det är en förvaltningsdomstol som fattar beslutet om när vården ska upphöra. Den rättspsykiatriska vården regleras i en särskild lag.

Vård av missbrukare

Förvaltningsrätten kan besluta att man som missbrukare ska få vård även om man själv inte vill. Då kan man dömas till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att man behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk av till exempel alkohol och narkotika.

Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg, att man som en följd av sitt missbruk utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

Det är socialnämnden i hemkommunen som ska utreda om att det finns skäl att begära tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård. Tvångsvården ska upphöra när syftet med vården är uppnått och får pågå i högst sex månader.

Vård av unga

Den som är under 20 år kan vårdas mot sin vilja på till exempel ett HVB-hem eller ett ungdomshem, med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Vård enligt LVU kan ske om det finns risk för att en ung persons hälsa eller utveckling tar skada av förhållandena hemma.

Vård enligt LVU är också möjlig om en ung person utsätter sig själv för saker som riskerar att skada hens hälsa och utveckling, till exempel missbruk.

Det är socialnämnden i kommunen som ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten.

Smittskydd

I sällsynta fall kan en person som bär på en så kallad allmänfarlig sjukdom vårdas mot sin vilja för att hindra smittspridning, så kallad isolering.

Det är landstingets smittskyddsläkare som ansöker om isolering hos förvaltningsrätten.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden