Infektioner i hjärtat hos barn

Barn kan få tre olika sorters infektioner eller inflammationer i hjärtat. Alla tre varianter är ovanliga. Infektionerna orsakas av virus eller bakterier, som sprider sig till hjärtat. Det kan hända när barnet har en infektion någon annanstans i kroppen eller vid en operation. Den kan också uppstå utan att man vet orsaken.

Infektioner i hjärtat är ovanligt och smittar inte mellan människor. De kan orsakas av virus eller bakterier som kommit in i kroppen på samma sätt som vid vanliga infektioner, som till exempel förkylning. I mycket sällsynta fall sprids sedan dessa virus eller bakterier till hjärtat och orsakar en infektion där.

Det finns tre olika slags infektioner eller inflammationer i hjärtat:

  • Hjärtmuskelinflammation, myokardit, är vanligast.
  • Hjärtsäcksinflammation, perikardit, är näst vanligast.
  • Infektion i hjärtklaffarna, endokardit, är minst vanligast.

Den här texten handlar om alla tre tillstånd.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan infektion och inflammation.

Hjärtmuskelinflammation, myokardit

En inflammation i hjärtmuskeln kallas myokardit. Om du får en inflammation i hjärtmuskeln försämras hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. Inflammationen kan orsakas av en virusinfektion och smittar på samma sätt som till exempel vanliga förkylningar. Själva hjärtmuskelinflammationen smittar inte utan är en komplikation till virusinfektionen. Hjärtmuskelinflammation kan också orsakas av bakterier eller parasiter, men det är väldigt ovanligt.

Symtom vid hjärtmuskelinflammation

Ibland kan hjärtmuskelinflammation påverka hjärtats förmåga att arbeta och ge hjärtklappning och hjärtsvikt. Detta märks som trötthet, minskad ork och andfåddhet. Barnet kan också få svullna ögonlock och öka i vikt på grund av att vätska samlas i kroppen.

Det är ovanligt att det gör ont i bröstet. Om det gör det vid en inflammation i hjärtat sitter denna oftare i hjärtsäcken.

Barnet kan ha hjärtmuskelinflammation i samband med en förkylning eller influensa utan att det ger några särskilda symtom. Man ser då enbart förändringar på EKG eller i blodprover och inte symtomen på hjärtmuskelinflammation.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att barnet har hjärtmuskelinflammation. Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Kan hjärtmuskelinflammation förebyggas?

Hjärtmuskelinflammation kan i sig inte förebyggas, men infektionerna som orsakar den kan minskas med god handhygien. Tvätta händerna när du varit ute, när du varit på toaletten och innan du äter. Använd gärna handsprit.

Barn med hjärtmuskelinflammation ska undvika träning

Tränar barnet med hjärtmuskelinflammation finns en risk att hen får allvarliga rytmrubbningar. Det är därför viktigt att barnet undviker kroppsansträngning, som till exempel idrott, vid en inflammation i hjärtmuskeln. Ofta får hen göra ett arbetsprov en tid efter att inflammationen har läkt för att få börja träna igen. Arbetsprov innebär att man under övervakning med EKG på en läkarmottagning anstränger sig på en träningscykel eller rullband. Även om barnet inte har säkerställd hjärtmuskelinflammation bör hen undvika träning vid feber och halsont.

Behandling

Hjärtmuskelinflammation är oftast ofarligt och läker vanligtvis av sig själv. Det finns ingen behandling som påverkar själva hjärtmuskelinflammationen. All behandling handlar därför om att lindra besvär. Ibland kan barnet behöva behandling med läkemedel. Detta kan vara smärtstillande läkemedel, läkemedel mot hjärtsvikt eller läkemedel mot rytmrubbningar. I mycket få fall orsakas inflammationen av bakterier som kan behandlas med antibiotika.

Undersökning

För att se om ett barn har en hjärtmuskelinflammation får hen genomgå en EKG-undersökning och lämna blodprover. Ofta får barnet även göra en lungröntgen. Hjärtats funktion kan också undersökas med ultraljud. I enstaka fall kan också en magnetkameraundersökning göras.

Komplikationer

I de allra flesta fall läker en hjärtmuskelinflammation utan komplikationer. I ovanliga fall kan barn få rytmrubbningar som går över efter en tid. I mycket ovanliga fall kan hjärtfunktionen bli så försämrad att barnet behöver intensivvård. I extremt ovanliga fall kan en hjärttransplantation bli nödvändig. 

Hjärtsäcksinflammation, perikardit

Vid en inflammation i hjärtsäcken bildas vätska i den bindvävssäck som ligger runt hjärtmuskeln och håller hjärtat på plats. Hjärtsäcksinflammation kan orsakas av virus, men har oftast ingen känd orsak. Den kan uppstå efter en hjärtoperation och i sällsynta fall i samband med en allvarlig infektion med bakterier i blodet. Hjärtsäcksinflammation har oftast ingen känd orsak och smittar därför inte, men den kan ibland orsakas av virus, som kan smitta som en vanlig förkylning.

Hjärtsäcksinflammation kan även finnas ihop med hjärtmuskelinflammation, myokardit, och kallas då perimyokardit.

Symtom vid hjärtsäcksinflammation

Hjärtsäcksinflammation ger oftast besvär i form av bröstsmärtor. Dessa blir ofta värre vid inandning och då barnet ligger ner. Hen kan ibland även ha symtom som påminner om influensa som till exempel hosta och ont i kroppen. I ovanliga fall kan inflammationen påverka hjärtats förmåga att arbeta, vilket orsakar hjärtklappning och hjärtsvikt. Barnet får då andnöd och är mycket trött.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att barnet har hjärtsäcksinflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kan hjärtsäcksinflammation förebyggas?

Det går inte att förebygga hjärtsäcksinflammation.

Barn ska undvika idrott om de inte mår bra

Ibland förekommer en inflammation i både hjärtsäck och hjärtmuskel. Det är då viktigt att barnet undviker kroppsansträngningar, som till exempel idrott. 

Behandling

Hjärtsäcksinflammation är oftast ofarligt och läker vanligtvis av sig själv. Den behandlas ofta med läkemedel som dämpar inflammation och är smärtlindrande.

Om barnet har mycket vätska i hjärtsäcken kan barnet behöva vårdas på sjukhus. Vätskan i hjärtsäcken kan då behöva tappas ut. Då förs en nål in i hjärtsäcken och vätskan sugs ut. Hen kan ha kvar en slang i hjärtsäcken under ett par dagar. Små barn blir sövda med narkos. För äldre barn brukar det gå bra med lokalbedövning.
Efteråt får barnet gå på täta kontroller. Ibland bildas ny vätska och den behöver tappas ut på nytt.

Undersökning

För att se om barnet har hjärtsäcksinflammation får hen gå igenom EKG-undersökning, lungröntgen och hen får lämna blodprover. Även ultraljud används, då vätskan i hjärtsäcken kan ses med ultraljud.

Komplikationer

Hjärtsäcksinflammation läker nästan alltid ut utan några komplikationer. I ovanliga fall kan vätskan i hjärtsäcken och besvären återkomma och kräva mer läkemedelsbehandling. Enstaka gånger händer detta flera gånger under lång tid. De allra flesta som får återfall får det inom sex månader.

Infektion i hjärtklaffarna, endokardit

Hinnan som täcker hjärtklaffarna eller hjärtats insida kan bli infekterad. Det kallas för endokardit och orsakas oftast av bakterier. Sjukdomen förekommer oftare hos barn som har medfödda hjärtfel, men är även då mycket ovanlig. En infektion i hjärtklaffarna smittar inte mellan människor. Den kan bara uppkomma om bakterier kommer in i blodet och sprids till hjärtklaffarna. Bakterier kan komma in i blodet från munhålan om barnet har dålig tandhälsa eller ibland genom ett sår på huden. Enstaka gånger kan det hända om barnet får en tand utdragen eller vid andra operationer i munnen.

Symtom vid en infektion i hjärtklaffarna

Det vanligaste symtomet är feber. Barnet kan också bli trött och andfådd. I ovanliga och allvarliga fall får hen blödningar i huden runt naglarna.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har haft feber i mer än fyra dagar. Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Kontakta genast en barnläkarmottagning eller en akutmottagning om du vet att barnet har en medfödd hjärtmissbildning och haft feber mer än fyra dagar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kan infektion i hjärtklaffarna förebyggas?

Alla barn ska besöka tandläkare regelbundet och sköta sina tänder noggrant. Detta förebygger även infektioner i hjärtklaffarna. Barn med medfött hjärtfel har mycket större risk att få infektion i hjärtklaffarna än andra barn så för dem är detta extra viktigt. Barnet kan ibland få antibiotika hos tandläkaren. Behandlingen ges i förebyggande syfte, så att inte en infektion ska uppstå. God munhygien och noggrant skötta tänder är mycket viktigare än antibiotika.

Behandling

En infektion i hjärtklaffarna eller hinnan på hjärtats insida behandlas med antibiotika. Barnet får läkemedlet direkt i blodet. Antibiotikan ges flera gånger om dagen och hen vårdas på sjukhus. Behandlingen pågår under flera veckor. Enstaka gånger kan infektionen leda till att man behöver operera den infekterade klaffen.

Undersökning

För att hitta en infektion i hjärtklaffarna måste barnet lämna blodprov för odling av bakterier och genomgå ett ultraljud. Det är viktigt att barn med hjärtfel och oklar feber inte får antibiotika utan att ett blodprov först tas. Hos en del barn kan man upptäcka spår av infektionen på hjärtklaffarna med ultraljud.

Komplikationer

De flesta infektioner i hjärtklaffarna läker utan kvarstående besvär med antibiotikabehandling. Enstaka gånger kan infektionen skada klaffen så allvarligt att den måste opereras. I mycket sällsynta fall kan infekterat material från klaffen lossna och flyta med blodet till andra organ, som hjärnan eller njurarna. Detta kan leda till skador på det organ där materialet fastnar, men detta är mycket ovanligt.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden