Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel

Idag skriver ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademin på DN debatt om att Homeopatiska
produkter inte ska kallas läkemedel.

Bakgrunden är att Sveriges Riksdag, som beslutar om lagar i Sverige, snart ska fatta beslut om homepatika ska införlivas i den Svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln, tydliggörs ståndpunkten:

“Vi avråder bestämt från att dessa pseudovetenskapliga produkter ska få kallas för läkemedel”

Sedan 1993, har det antroposoferna haft ett undantag för att få använda preparaten fritt i sin verksamhet, något som till årsskiftet löpet ut. Därför är nu Riksdagen nödgad att ta ett beslut och göra ett ställningstagande. I Sverige, har vi någon stor användning av preparaten – men frågan har ändå delvis varit kontroversiell.

Preparaten, är baserade på två “sanningar”.

  1. Lika botar lika
  2. Produkten får ökad effekt om de späds ut

 

Framförallt det sistnämnda, kan nog för många kännas främmande, därtill, så saknas riktigt vetenskapligt stöd. I artikeln kan man läsa:

“Ett konkret exempel på dessa tankegångar är att lök, som ju framkallar tårflöde, i extremt utspädd form används för att lindra problem med rinnande ögon vid exempelvis allergi. Emellertid finns det varken någon teoretisk eller praktisk grund för dessa principer.”

 

Fortsättning följer – och det blir spännande att se vad riskdagen fattar för beslut. Författarnas förhoppning är tydlig:

 

“Riksdagen har nu att besluta om den anser att svenska läkemedel ska grunda sig på vetenskapliga studier eller om den ska tillåta att produkter som baseras på gamla myter och orimliga resonemang ska få kallas läkemedel. Valet borde vara lätt: begreppet läkemedel måste reserveras för medel som kan läka (eller lindra, diagnosticera eller förebygga sjukdom). Allt annat vore att vilseleda patienter såväl som sjukvårdsutövare.”

 

Beslutet är viktigt, inte minst mot bakgrund av att hälso- och sjukvården, ska följa Hälso- och sjukvårdslagen, som säger att “Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

 

Redaktionen, 2015-12-09