Höga halter av blodfetter

Kolesterol och triglycerider är de två sorters fett som framför allt finns i blodet, men även i cellerna. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir halterna av blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Mängden av blodfetter påverkas av ärftliga anlag, men vad du äter och hur mycket du rör på dig har också betydelse.

Symtom

Förhöjda halter av blodfetter ger vanligen inga symtom i sig, men på lång sikt kan de leda till sjukdomar. Höga kolesterolvärden kan göra att vissa personer får senknutor eller vit-gula avlagringar kring ögonen, men det är ovanligt. 

När och var ska jag söka vård?

Det är viktigt att försöka sänka dina blodfettvärden om de är höga om du har vissa sjukdomar eller andra riskfaktorer. Kontakta en vårdcentral för att få halterna av blodfetter kontrollerade om du har något av följande:

  • Hjärt-kärlsjukdom.
  • Diabetes.
  • Njursjukdom.
  • Släktingar som fått hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder.
  • Andra riskfaktorer som till exempel rökning, högt blodtryck och övervikt.

Hjärt-kärlsjukdom

Det är viktigt att inte ha för höga halter av blodfetter om du har eller har haft någon åderförfettningssjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke. Andra delar av kroppen som kan beröras av åderförfettning är de stora kärlen i magen, till exempel stora kroppspulsådern. Även fötter och underben kan beröras av åderförfettning, till exempel vid kärlkramp i benen

Diabetes

Den vanligaste formen av diabetes, så kallad typ 2-diabetes, ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Du har ofta så kallad dyslipidemi om du har diabetes. Det innebär att du har höga halter triglycerider och låga halter av det nyttiga HDL-kolesterolet. Ibland har du även höga halter av vissa varianter av det skadliga LDL-kolesterolet. Därför bör du få blodfetterna kontrollerade om du har diabetes. 

Ärftlighet

Det är bra att få blodfettvärdena kontrollerade om du har föräldrar eller syskon som i tidig ålder har fått en hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Med tidig ålder menas före 55 år för män och före 65 år för kvinnor. Det också bra att ta reda på vilka värden du har om du vet att höga kolesterolvärden finns i släkten.

Andra riskfaktorer

Andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är till exempel rökning, högt blodtryck, ohälsosamma matvanor och fetma eller övervikt. Rökning har störst betydelse. Ju fler riskfaktorer du har, desto viktigare är det att få blodfettvärdena kontrollerade.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökningar och utredningar

Risken för hjärt-kärlsjukdom om du har förhöjda halter av blodfetter är olika från person till person. Det beror på att även andra faktorer spelar in. Den sammantagna risken kan bli för hög om du har andra riskfaktorer som till exempel hjärt-kärlsjukdom eller diabetes. Därför kan en läkare bedöma att till exempel ett visst kolesterolvärde inte behöver behandlas hos en person, medan det bör behandlas med läkemedel hos en annan.

Du behöver oftast inte oroa dig om kolesterolvärdena ligger lite högt om du är frisk och inte är i riskzonen för övrigt. Om du däremot har någon hjärt-kärlsjukdom eller diabetes bör du ha värden som är betydligt lägre än vad de flesta brukar ha.

Hur vet jag att jag har höga halter av blodfetter?

Höga halter av blodfetter ger inga besvär och kan bara upptäckas genom blodprov. Blodfettvärdena kan variera från tillfälle till tillfälle. Därför brukar du få lämna blodprov flera gånger. Kolesterolvärdet kan mätas utan speciella förberedelser. Men om du också ska mäta de övriga blodfetterna måste provet tas fastande, det vill säga innan du har ätit på morgonen.

Vad är högt?

Blodfettvärdena mäts i enheten millimol per liter. Gränsen för vad som är en önskvärd halt av totalkolesterol brukar vara 5,0 millimol per liter och vid mycket hög risk 4,5 millimol om du har någon hjärt-kärlsjukdom eller annan riskfaktor. Halten av det skadliga kolesterolet LDL bör då vara högst 3,0 millimol per liter. Vid hög risk bör halten vara högst 2,5 millimol och för en minoritet med mycket hög risk 1.8 millimol per liter. Det nyttiga kolesterolet HDL bör inte vara lägre än 1,0 millimol per liter. Halten av triglycerider bör inte vara högre än 2,0 millimol per liter. 

Andra undersökningar

Det finns sjukdomar som kan göra att halterna av fett i blodet stiger. Därför tar läkaren ofta blodprover för att utesluta att du har till exempel störd sköldkörtelfunktion som ger låg ämnesomsättning, diabetes, leversjukdom eller njursjukdom. Om du har leverprover som inte är riktigt bra kan det bero på att du dricker mycket alkohol. Det kan i sin tur orsaka att du får höga halter av blodfetter, främst triglycerider.

Även viloblodtrycket och blodsockerhalten mäts om du har höga blodfettvärden. Du får också genomgå en en EKG-undersökning för att läkaren ska kunna upptäcka om du tidigare har haft till exempel hjärtinfarkter eller andra hjärtproblem. 

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du i första hand försöker ändra dina levnadsvanor så att blodfettvärdena förbättras om du har höga halter av blodfetter. Då kan samtidigt andra riskfaktorer påverkas, till exempel att blodtrycket sänks och vikten minskar.

Rökning

Om du röker är den viktigaste åtgärden för att minska risken för framtida hjärt-kärlsjukdomar att sluta röka. Det kan vara svårt att sluta röka på egen hand, men många vårdcentraler kan erbjuda stöd för rökavvänjning.

Maten

Den mat som är bra när du har höga halter av blodfetter är i stort sett samma som rekommenderas när du har diabetes, övervikt och högt blodtryck. Den maten är också bra för de flesta. Vanligen rekommenderas någon form av så kallad medelhavskost eller dess svenska motsvarigheter.

Motion 

Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar på flera olika sätt. Kolesterolvärdet kan minska något och fördelningen blir bättre i blodet mellan det nyttiga kolesterolet HDL och det skadliga kolesterolet LDL. Regelbunden motion är också bra om du behöver gå ner i vikt och behålla den lägre vikten. Motionen behöver inte vara särskilt intensiv. Raska promenader i 30 minuter har bra effekt om du gör dem regelbundet. 

Alkohol

Små mängder alkohol som till exempel några glas vin i veckan verkar inte öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men om du dricker mycket alkohol kan det få motsatt effekt och i stället öka de skadliga blodfettshalterna. Även risken för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar ökar. Det finns också risk att bli beroende, få högt blodtryck och problem med att hålla vikten.

Ofta räcker ändrade vanor 

Om du har måttligt förhöjda blodfettvärden är en förändring av levnadsvanorna ofta tillräckligt för att värdena ska sänkas. Om du tycker det är svårt att förändra dina levnadsvanor kan de flesta vårdcentraler ge stöd och råd.

Behandling

Övriga sjukdomar och riskfaktorer är det som avgör om du behöver behandling med läkemedel för dina blodfetter. Du kan ibland rekommenderas läkemedel om du har hög risk för hjärt-kärlsjukdom och förändringar i kost och motion inte ger tillräckligt resultat. Läkemedelsbehandling behövs vanligtvis om du till exempel har haft hjärtinfarkt eller stroke, om du har diabetes eller vissa former av ärftlig höjning av blodfetterna.

Rätt till information

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får. Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det. Ställ frågor. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk  till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Vad beror höga halter av blodfetter på?

Höga halter av blodfetter beror till stor del på ärftliga faktorer. Levnadsvanorna och då främst matvanor och motionsvanor har också stor betydelse. Mycket förhöjda blodfettvärden kan ibland bero på någon sjukdom, till exempel i levern eller ämnesomsättningen. Det finns också rent ärftliga former av förhöjda blodfetter som kan göra att förhöjningen kommer redan i unga år och att du får kraftigt ökade värden. Sådana ärftliga blodfettsförhöjningar är ibland orsaken till att unga personer får hjärtinfarkt.

Blodfettsrubbningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. De som brukar bedömas är totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider.

Om du har höga halter av det skadliga kolesterolet LDL i blodet kan det bidra till så kallad åderförfettning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. På längre sikt finns det risk för att blodkärlen täpps igen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp i benen.

HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.

För höga halter av triglycerider kan också bidra till åderförfettning. Ibland är halterna av LDL-kolesterol och triglycerider förhöjda samtidigt, medan HDL-kolesterol är sänkt.

Höga halter av blodfetter måste inte leda till sjukdom

Höga halter av blodfetter ökar alltså risken för hjärt-kärlsjukdomar, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risken beror på flera olika faktorer. Ett högt kolesterolvärde behöver inte i sig innebära att du insjuknar i förtid i någon hjärt-kärlsjukdom. Många som får till exempel hjärtinfarkt har blodfettvärden som är i stort sett inom normalgränserna.

Höga halter av blodfetter är vanligt

Hur stor del av befolkningen som har höga halter av blodfetter är olika i olika länder. Det beror på både arv och levnadsvanor. Det beror förstås också på hur gränserna för höga värden sätts.

I Sverige och i många andra länder har befolkningen i genomsnitt högre kolesterolvärden än vad som är önskvärt. Mer än hälften av alla svenska män och kvinnor har förhöjda kolesterolvärden. Andelen ökar med stigande ålder.

Under de senaste 30-40 åren har medelvärden på kolesterol i den svenska befolkningen minskat. Orsaken till det är inte känd, men förbättrade kostvanor med mer konsumtion av frukt och grönsaker kan ha bidragit.

Likheter med högt blodtryck

Att ha höga halter av blodfetter har likheter med att ha högt blodtryck. I båda fallen har du oftast inga besvär, men på längre sikt ökar risken för att du får sjukdomar i hjärta och blodkärl. Därför kallas de för riskfaktorer. Andra exempel på riskfaktorer är rökning och diabetes. Även övervikt, fetma och att ha nära släktingar som i ung ålder insjuknat i till exempel hjärtinfarkt kan öka risken. Dessutom ökar risken att få en hjärt-kärlsjukdom med åldern. Män har större risk än kvinnor. Vid diabetes har kvinnor ungefär lika stor risk som män att få hjärt-kärlsjukdomar.

Mer information

Sluta röka-linjen är en nationell gratistjänst som drivs som ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. Initiativtagare var Cancerfonden, Apoteket, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten och Centrum för tobaksprevention inom Region Stockholm.

Hos Sluta röka-linjen finns professionella rökavvänjare finns på plats alla vardagar och vissa kvällar. Telefonnumret är 08-84 00 00 om du ringer från en fast telefon. Från mobiltelefon ringer du 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal.

Patientversion av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid höga halter av blodfetter

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur höga halter av blodfetter och en rad andra sjukdomar bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig som har höga halter av blodfetter.

Inom området finns också undersökningar och behandlingar som görs mera rutinmässigt. De finns inte med i riktlinjerna.

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för höga halter av blodfetter.  

Läkemedelsverket utfärdar rekommendationer för personal i hälso- och sjukvården om hur läkemedel bör användas för att förebygga hjärtkärlsjukdom beroende på åderförfettning.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden