Årstidsbunden depression

När dagarna blir allt kortare kan många känna sig trötta och orkeslösa. Men om du dessutom är nedstämd och har svårt att fungera i vardagen kan du ha fått en årstidsbunden depression. Symtomen brukar komma på hösten och minskar på våren.

Vad är årstidsbunden depression?

Vid årstidsbunden depression mår du sämre vid samma tid år efter år. Årstidsbunden depression är en depressionssjukdom som också kallas för depression med årstidsrelaterat mönster.

Årstidsbunden depression förekommer i hela världen men är vanligare i länder där årstiderna för med sig stora skillnader mellan dagens och nattens längd. De flesta med årstidsbunden depression får besvär under den mörka årstiden, men en del mår dåligt på våren och sommaren.

Det är för det mesta medelålders vuxna som råkar ut för årstidsbunden depression. Du kan ha lättare att få sjukdomen om någon i din släkt har haft årstidsbunden depression.

Symtom vid årstidsbunden depression

Vid årstidsbunden depression kan symtomen variera från person till person. Diagnosen årstidsbunden depression innebär att du har haft besvär minst två år i rad.

Symtomen vid årstidsbunden depression liknar dem vid vanliga depressioner.

Vid årstidsbunden depression kan du dessutom ha andra, mer ovanliga symtom. Besvären kan vara följande:

  • Du har betydligt ökad aptit och sug efter sötsaker som kan leda till viktökning.
  • Du har ett ökat sömnbehov.
  • Du har en tyngdkänsla i armar och ben.
  • Du är känslig och har svårigheter i dina sociala relationer.

Du har svåra symtom om besvären hindrar dig helt från att klara vardagliga aktiviteter eller att arbeta.

Besvären vid årstidsbunden depression under våren och sommaren liknar dem vid depression under hösten och vintern.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om du har varit nedstämd under minst två veckor och har andra symtom på årstidsbunden depression. Detsamma gäller om du tidigare har haft årstidsbunden depression och känner igen symtomen.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om du är närstående till någon som du tror har årstidsbunden depression och som själv inte vill söka hjälp. Då kan du diskutera situationen med vårdpersonalen och få råd hur du kan hjälpa din närstående.

Sök akutvård direkt om du har självmordstankar

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar på att skada dig eller att ta ditt liv. Ring också 112 om du är närstående till någon som du tror planerar att ta sitt liv.

Vad kan jag göra själv?

Det kan vara olika från person till person vilka symtom som uppstår och hur svåra de är. För de som har lindriga symtom kan en hälsosam livsstil räcka för att bli av med besvären. Andra kan behöva stöd och behandling för att bli fria från symtom. Var gärna fysiskt aktiv och försök vara mycket utomhus. Om du sedan tidigare är fysiskt aktiv är det bra att fortsätta. Du mår också bra av att äta regelbundet och en balanserad kost.

Avstå från alkohol och andra droger som kan göra att du mår sämre, även om du kan känna en kortvarig lättnad. Bra sovvanor är också viktiga för ett hälsosamt liv. Ta kontakt med vårdcentralen om du behöver stöd för att ändra dina vanor. Försök att minska stress och fortsätt med de aktiviteter som du tidigare har gillat, även om det till en början känns svårt.

Våga berätta om självmordstankar

Det är alltid bra att våga berätta för någon du har förtroende för om du har tankar på att skada dig själv eller har självmordstankar. De flesta kan känna en lättnad efteråt. Det kan exempelvis vara en närstående eller någon som arbetar inom vården. Du kan också ringa en telefonjour. Vid samtal med telefonjourer kan du vara anonym.

Undersökning

Läkaren eller psykologen för ett samtal med dig när du söker vård för dina besvär. Det är vanligt att behandlaren använder frågeformulär för att uppskatta dina symtom och ställa rätt diagnos. Vissa formulär ska behandlaren fylla i, andra frågeformulär får du själv besvara.

När behandlaren ställer diagnosen bedömer hen om symtomen är lindriga, måttliga eller svåra. Hur många symtom du har och på vilket sätt de påverkar ditt liv avgör vilken typ av behandling du kommer att erbjudas.

Vårdpersonalen kan be dig att dag för dag skriva ner när symtomen kommer och när de minskar samt hur svåra de är. Anledningen är ofta att kunna skilja årstidsbunden depression från andra former av psykisk ohälsa.

Andra sjukdomar kan ge liknande symtom

Din läkare behöver utesluta andra orsaker för dina besvär. Förutom vanlig depression finns det några andra tillstånd som kan ge liknande symtom som årstidsbunden depression.

Det kan till exempel vara:

För att bedöma din fysiska hälsa tar läkaren blodtryck och puls, väger dig, lyssnar på ditt hjärta och dina lungor och tar blodprov, för att se om dina värden är bra.

Behandling av årstidsbunden depression

För de flesta med lindriga symtom räcker egenvård för att må bra igen. Du som har måttliga till svåra besvär och har svårt att få vardagslivet att fungera ska däremot behandlas på vårdcentralen. Vilken typ av behandling du kommer att bli erbjuden beror på hur svåra dina symtom är. 

Du kan få stöd att ändra dina levnadsvanor

Du kan få hjälp på en vårdcentral om du behöver ändra dina levnadsvanor. Samtalsterapi är ofta ett bra stöd när du ska orka med en långvarig omställning. Vårdcentralen kan hjälpa dig att hitta en fysisk aktivitet som passar dig eller skriva ut ett recept på fysisk aktivitet. Receptet kan ge ett bättre pris på en del träningscenter.

Psykoterapi kan minska symtomen

Du kan behöva behandlas med kognitiv beteendeterapi, KBT om du har symtom som inte går över med egenvård och gör det svårt för dig att klara vardagen. KBT är en psykologisk behandling som lär dig att hantera dina tankar, känslor och ditt beteende på ett annat sätt. Du kan gå i enskild terapi, gruppterapi eller få KBT via nätet. En annan psykologisk behandling som vården kan erbjuda dig är interpersonell terapi, ITP.

Ibland kan du få behandling med läkemedel

Din läkare kan skriva ut antidepressiva läkemedel för att behandla måttliga symtom. Ibland kan du få en kombination av KBT och läkemedelsbehandling med antidepressiva

Du som har årstidsbunden depression med svåra symtom blir ofta erbjuden behandling med antidepressiva läkemedel. Fråga din läkare vilka andra behandlingar vården kan erbjuda dig om dina besvär trots behandling med psykoterapi eller läkemedel inte minskar.

Psykiatrin kan hjälpa dig med svåra och långvariga besvär

Du behöver psykiatrisk vård om dina besvär inte minskar trots en längre tids behandling på vårdcentralen. Du behöver också behandlas inom psykiatrin om du har svåra besvär eller återkommande tankar på att skada dig själv eller att ta ditt liv. Det är vanligt att få behandling inom psykiatrin om man har årstidsbunden depression och en annan psykiatrisk diagnos. 

Oklart om ljusterapi ger någon effekt

Även om ljusterapi verkar hjälpa några saknas det tillräckligt många vetenskapliga studier som bekräftar effekten. I dagens läge anses ljusterapi vara en experimentell behandlingsform. Inom ljusterapin ersätts solens ljus med lampor som lyser med en speciell våglängd. Den skadliga UV-strålningen filtreras bort.

Berätta om du har ett beroende

Du som har årstidsbunden depression och dessutom ett beroende av alkohol eller andra droger kan få stöd av vården. Vården kan också hjälpa dig om du dricker för ofta och för mycket alkohol. Prata med läkaren eller sjuksköterskan på vårdcentralen om du behöver stöd.

Att vara närstående till någon med årstidsbunden depression

Fysisk aktivitet, hälsosamma levnadsvanor och att vistas mycket utomhus kan lindra symtom och förebygga att bli sjuk igen. Där kan du som närstående vara ett stöd. Ni kan till exempel promenera eller träna tillsammans. Om den sjuke behöver stöd för att ändra sina vanor be hen att söka hjälp på en vårdcentral. Du kan påminna den sjuke vid flera tillfällen om det är nödvändigt.

Uppmuntra också gärna att pröva egenvård.Ta omedelbar kontakt med en psykiatrisk akutmottagning eller en annan akutmottagning i din närhet om du misstänker att en närstående planerar att ta sitt liv.

Graviditet och årstidsbunden depression

Det kan vara svårt att förbereda sig på att bli förälder om man inte mår bra. Du som har årstidsbunden depression och är gravid behöver berätta för din barnmorska eller läkare att du har besvär. En depression ökar produktionen av kroppens stresshormon och det kan påverka både dig och fostret. Därför är det viktigt att få behandling i god tid.

Vid lindriga symtom räcker det ofta med hälsosamma levnadsvanor och egenvård för att må bra igen. Men ibland kan man behöva avlastning eller stödjande samtal i förebyggande syfte eller för att minska symtom. Ta kontakt med din barnmorska eller din vårdcentral om du har kvar dina besvär trots egenvård.

Som gravid kan du få både psykologisk behandling och läkemedelsbehandling. Om du redan tidigare har behandlats med läkemedel mot årstidsbunden depression behöver du prata med din läkare som eventuellt behöver ändra behandlingen.

Svår depression kan övergå i psykos

Det är viktigt att få behandling för depression i samband med graviditet och förlossning då en depression kan bli värre och övergå i en psykos. Tecken på en psykos är vanföreställningar, hallucinationer och förvirring.

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller en annan akutmottagning i din närhet om du har självmordstankar.

Störningar i ämnesomsättning och brist på ljus kan vara orsaker

Det är oklart vad som orsakar årstidsbunden depression. Studier pekar på att årstidsbunden depression till viss del är ärftlig precis som en vanlig depression. Forskare har också funnit att störningar i ämnesomsättningen kan ligga bakom sjukdomen. Det är kroppens egna ämnen melatonin och serotonin som kan utlösa besvären. Melatonin signalerar till kroppen att det är natt så att du kan varva ner och sova. Serotonin påverkar sinnesstämning, sömn och aptit.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård. Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Fråga om du inte förstår

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår det som vårdpersonalen säger. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Fast vårdkontakt och tolk kan vara ett bra stöd

Du som är patient och träffar många olika personer som är delaktiga i din behandling och vård har rätt till en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Det är också möjligt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Tolken kan ofta bokas av vårdcentralen eller mottagningen som behandlar dig. Informera vården gärna redan vid första kontakten om du behöver tolkning. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig. Om du behöver hjälpmedel ska vårdpersonalen informerar dig om vad som finns och hur du får det.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden