Kikhosta

Sammanfattning

Allmänt

Kikhosta är en infektionssjukdom som de flesta barn numera är vaccinerade emot. Större barn och vuxna kan få kikhosta trots att de har fått vaccin eller haft kikhosta tidigare.

Kikhosta orsakas av en bakterie som sprids i luften genom små droppar som kommer från den som hostar eller nyser. Kikhosta smittar mycket lätt. Det brukar ta en till två veckor från det att man har smittats tills man blir sjuk. För de allra flesta går besvären över av sig själv, även om det kan dröja upp till åtta veckor innan man är helt frisk.

För barn under ett år, som inte har hunnit få fullt skydd av vaccinet, kan kikhosta bli allvarligt. De kan behöva vård på sjukhus.

Symtom

Kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta och ibland lätt feber. Efter en till två veckor blir hostan värre och övergår i hostattacker. Under attackerna hostar barnet kraftigt tills det tappar andan – kiknar. Ibland kan barnet hosta till det kräks.

Behandling

De flesta behöver ingen behandling, men barn under ett år och barn med vissa kroniska sjukdomar bör få antibiotika tidigt. Även äldre barn och vuxna som riskerar att smitta barn under ett år brukar få antibiotika.

Hostmediciner brukar inte lindra besvären.

När ska man söka vård?

Om man misstänker kikhosta ska man kontakta vårdcentralen.

Om barnet är under ett år och har hosta med kikningar ska man söka vård direkt på en akutmottagning.

Man ska ringa 112 om barnet får andningsuppehåll eller blir medvetslöst.

Vad är kikhosta och vad beror det på?

Svullna luftvägar

Kikhosta är en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta. Sjukdomen orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna och gör att det blir en inflammation där. Kikhosta börjar som en vanlig förkylning. Luftvägarna svullnar och det bildas segt slem och man får ont i halsen och ibland lätt feber. Efter ett par dygn hostar man allt mer och efter en till två veckor har hostan ofta blivit besvärlig och övergår i hostattacker. Ibland hostar man så att man kiknar. Ofta kräks man.

Sjukdomen går över av sig själv, även om det ofta kan ta tid att bli helt frisk. Sjukdomen kan hålla på ända upp till tio till tolv veckor.

Mycket smittsam

Kikhosta smittar lätt genom att bakterien sprids med de mikroskopiskt små droppar som kommer ut när den som är sjuk hostar eller nyser. Det kan därför räcka med att sitta nära en sjuk person som hostar för att bli smittad. Man kan också bli smittad om man tar på ytor där droppar fallit och sedan gnuggar sig i ögonen eller i näsan. Från det man har blivit smittad tar det vanligen mellan en till två veckor innan sjukdomen bryter ut. Smittsamheten är störst i förkylningsstadiet och minskar sedan långsamt. Det tar ungefär sex veckor innan man är helt smittfri.

Det är viktigt att försöka skydda barn under ett år från att bli smittade, speciellt barn som är yngre än sex månader.

Inte längre lika vanlig i Sverige

Det var ett uppehåll i vaccination mot kikhosta under flera år men alla barn i Sverige som är födda 1996 och senare har erbjudits vaccination. De flesta barn är numera vaccinerade emot kikhosta eftersom den ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Sjukdomen har minskat kraftigt i de åldrar som har vaccinerats.

Vilka smittas?

De som är mest mottagliga för att smittas av kikhosta är ovaccinerade och barn under sex månader som ännu inte fått ett bra skydd av kikhostevaccinet. En annan grupp som insjuknar är äldre barn och vuxna trots att de är vaccinerade mot kikhosta eller tidigare har haft kikhosta.

Allvarlig för små barn

För spädbarn, alltså barn under ett år, kan kikhostan vara allvarlig. Då kan det vara livshotande. Hos dem kan hostattackerna leda till andningsuppehåll och syrebrist och de kan bli medvetslösa eller få kramper. Spädbarn med kikhosta kan få andningsuppehåll utan att det föregåtts av hosta eller kikningar. Spädbarn läggs ofta in på sjukhus om de blir sjuka.

Läkare anmäler sjukdomen till myndigheterna

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som ställer diagnosen kikhosta måste anmäla fallet till smittskyddsläkaren i länet och till Folkhälsomyndigheten. Detta görs för att myndigheterna ska kunna sätta in åtgärder om antalet personer som får en viss sjukdom ökar.

Kikhosta om man är gravid

Kvinnor som får kikhosta när de är gravida kan smitta sitt barn efter förlossningen. Störst är risken när en långdragen hosta inte har uppfattas som kikhosta. Om kvinnan får kikhosta under sista tredjedelen av graviditeten tar en läkare ställning till om den gravida kvinnan och övriga familjemedlemmar bör behandlas med antibiotika. På detta vis kan det nyfödda barnet undvika att bli smittad.

Hur kan man minska risken för kikhosta?

Vaccination skyddar

I Sverige infördes vaccinationer mot kikhosta på 1950-talet, det ingick som en del av det så kallade trippelvaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Anledningen var att sjukdomen kan vara allvarlig för små barn. Men eftersom vaccinet inte hade fullgod effekt och på grund av misstanke om biverkningar togs kikhostvaccinet bort 1979. Under 1980- och 1990-talet fick allt fler barn kikhosta. 1996 återinfördes vaccination mot kikhosta med en ny typ av vaccin. Därefter har antalet som blir sjuka i kikhosta minskat kraftigt.

I dag erbjuds alla föräldrar vaccin till sina barn. Vaccinationerna sker vid fem tillfällen, vid tre, fem och tolv månaders ålder, när barnet är fem-sex år och i årskurs 8-9. Den första dosen vaccin, som barnet får vid tre månaders ålder, räcker inte till för att skydda mot kikhosta, därför behöver så små barn även annan behandling.

Vaccinet är effektivt och skyddar i ungefär fem till tio år.

Läs mer om vaccination av barn, se länk nedan.

Kikhosta trots vaccination och tidigare sjukdom

Vaccinationen ger inte ett livslångt eller fullständigt skydd och man kan alltså få kikhosta trots att man är vaccinerad. Symtomen är då ofta lindrigare även om man smittar lika mycket, och det kan vara svårt att skilja kikhostan från vanlig långvarig hosta. Inte heller skyddet man får efter att ha haft kikhosta är fullständigt, eftersom det avtar med tiden. Som äldre kan man få sjukdomen igen.

Symtom

Liknar först en förkylning

Symtomen på kikhosta är desamma hos vuxna och äldre barn. Sjukdomen börjar som en vanlig förkylning med hosta och halsont. Ibland får man lätt feber. Efter ett par dygn börjar man hosta allt mer, och efter en till två veckor är hostan besvärlig och övergår i hostattacker. Hostan har ett segt slem och kommer i attacker och man hostar tills man kiknar. Ibland kan man få svårt att andas och bli blå i ansiktet. För äldre barn är det här jobbigt, men inte farligt. Ofta avslutas hostattackerna med att man kräks upp slem.

Hostattackerna behöver inte komma särskilt ofta, ibland bara tre eller fyra attacker per dygn. Det vanligaste är att de kommer på nätterna när man ligger ner. Mellan hostattackerna kan man må bra och inte verka sjukt nästan alls.

Ibland kan hostattacker göra att man får kraftigt röda ögon. Det är inte farligt och det går över av sig själv efter fem-sex dagar.

De mest intensiva hostattackerna brukar pågå under två till fyra veckor. Det kan vara mycket ansträngande, särskilt för barnet, men även för föräldrarna som ofta inte får tillräckliga möjligheter att vila. Hostattackerna brukar sedan långsamt avta men kan fortsätta i ytterligare 10-12 veckor.

Även vaccinerade barn kan få kikhosta, men symtomen brukar då vara lindrigare.

Små barn med kikhosta kan behöva övervakning

För spädbarn, alltså barn under ett år, kan kikhostan bli allvarlig. Hos dem kan hostattackerna leda till andningsuppehåll och syrebrist och de kan bli medvetslösa eller få kramper. Spädbarn med kikhosta kan även ha andningsuppehåll eller bli oroliga utan hosta eller kikningar. Därför kan de behövas läggas in på sjukhus för övervakning om de blir sjuka.

Vissa kroniska sjukdomar behöver övervakning

En del barn med kroniska sjukdomar kan också behöva övervakas på sjukhus om de får kikhosta.

Söka vård

När ska man söka vård?

Om man misstänker kikhosta ska man kontakta vårdcentralen. Om barnet har symtom som påminner om kikhosta, eller om barnet har en långvarig hosta som inte går över, kan det också vara bra att kontakta vårdcentralen. Man kan även fråga personalen på vårdcentralen om råd om man till exempel vet att det finns kikhosta i omgivningen.

Om barnet är under ett år och har hosta med kikningar ska man söka vård direkt på en akutmottagning. Detsamma gäller barn med vissa kroniska sjukdomar som har hosta med kikningar.

Man ska ringa 112 om barnet får andningsuppehåll eller blir medvetslöst.

Undersökningar och utredningar

En läkare undersöker barnet

Det är vanligen lätt för läkaren att ställa diagnosen kikhosta. Föräldrarna eller personalen på vårdcentralen känner ofta till om det finns kikhosta i barnets omgivning. Barnet brukar ha typiska symtom och en mycket speciell hosta.

För att utesluta andra orsaker till hostan lyssnar läkaren på barnets lungor och undersöker svalget. Läkaren kan också ta ett prov, med hjälp av en liten pinne, i barnets näsa för att kontrollera om det är kikhosta. Det går fort, kan kännas lite obehagligt, men gör inte ont. Svaret på provet kommer dagen efter provtagning eller inom tio dagar beroende på vilken analysmetod som används.

Behandling

Ibland behövs antibiotika

Det finns ingen medicin som botar kikhosta. Men sjukdomen kan lindras, och möjligen kan smittorisken minskas, om antibiotika sätts in i ett tidigt skede. Det brukar bli aktuellt med antibiotika till barn under ett år, till barn med vissa kroniska sjukdomar och till personer som riskerar att smitta spädbarn. Barn under ett år och barn med vissa kroniska sjukdomar som har fått kikhosta behöver dessutom ofta läggas in på sjukhus.

  • Barn under sex månader som utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika i förebyggande syfte redan innan barnet har fått symtom. Om de får antibiotika tidigt kan det förhindra att sjukdomen alls bryter ut eller lindra symtomen.
  • Barn mellan sex och tolv månader som utsatts för kikhostesmitta behandlas med antibiotika först när de har fått de första symtomen, för att sjukdomen ska bli lindrigare. Om behandlingen dröjer mer än en vecka efter sjukdomens utbrott, har den ingen säker effekt.
  • Barn över ett år och vuxna som har kikhosta som inte kan undvika att träffa spädbarn brukar behandlas med antibiotika för att minska smittrisken.

Hostmediciner brukar inte lindra besvären.

Vad kan man göra själv?

Man kan pröva att låta barnet sova med huvudet lite högre än vanligt, till exempel genom att lägga några extra kuddar under madrassen vid sängens huvudända. Dryck kan göra att slemmet blir lättare att hosta upp, därför är det bra att se till att barnet dricker lite extra. Om barnet orkar kan det vara ute. En del barn mår bättre om det är svalt i sovrummet.

Ofta kan barnet få flera hostattacker varje natt, och det kan komma mycket slem och ibland kräkningar. Då kan det vara bra att ha en hink vid sängen. Det är vanligt att barn tappar aptiten när de har kikhosta. Man får då försöka se till att barnet får i sig något, ibland blir det vad barnet själv får välja. Det viktiga är att barnet äter.

Hemma från förskola och skola

De flesta barn behöver vara hemma från förskola eller skola under den mest intensiva sjukdomsperioden. När barnet är feberfritt och fått tillbaka orken kan det gå på förskola och skola igen, även om hostan är kvar. Smittspridning har oftast redan skett innan de typiska kikhostesymtomen uppträder och ur denna synpunkt hjälper det inte att vara hemma. När hostan inte är lika intensiv minskar också risken för att smitta fler personer, även om barnet fortfarande kan smitta. Barnet är smittfritt sex veckor efter att symtomen började, men kan fortsätta att ha hosta längre än så.

Man ska berätta för personalen i förskolan att barnet har kikhosta så att de i sin tur kan informera om att det finns barn med misstänkt kikhostesmitta på förskolan. På så sätt kan föräldrar med barn under ett år vara uppmärksamma på om barnet får hosta, och barnet kan då få behandling tidigt.

Om det finns spädbarn på förskolan bör barnet med kikhosta ha behandlats med antibiotika i minst fem dagar innan det går till förskolan igen.

Kan leda till andra sjukdomar

Efter en kikhosta kan barnet få lunginflammation eller öroninflammation. Detta kan visa sig genom att symtomen förändras och att barnet får feber eller verkar sjukt på annat sätt. Barnet kan till exempel bli trött, hängigt, gnälligt, ha ont någonstans eller få minskad matlust. Då bör man kontakta vårdcentralen igen.

Senast uppdaterad:
2015-01-13
Skribent:

Leif Ekholm, läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Barnhälsovården, Örebro

Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Henrik Arnell, läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

(Visited 5 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden